Search

Privacy Policy

(ENG)

The exumaparfums.com service is the property of Nineone Partners Sp. z o.o.  You can learn about the way in which we collect, use and share information provided to us via the website. Please read our privacy policy before using our site and transferring any data through it.

Using the website of Nineone Partners Sp. O.o. it is tantamount to accepting the provisions of our privacy policy available on the site. The transfer of data through this site signifies consent to their collection, use and sharing in accordance with the provisions of the privacy policy.

Nineone Partners Sp.z o.o the owner of the exumaparfums.com website does not sell and does not provide personal data input to third parties. By the term exumaparfums.com internet service is meant the site located at the address exumaparfums.com.

We reserve the right to make changes to the privacy policy.

This site is not intended for persons under the age of 13. We are not responsible for information collected from this group of people.

Users using the exumaparfums.com service remain anonymous until they decide otherwise, as well as by performing actions appropriate for specific parts of the website that are associated with the need to disclose certain personal data.
Each Internet user who gives his data has the right to view, edit and delete them.
Only authorized employees and people servicing the exumaparfums.com website have direct access to the personal data of website users. Authorized persons are obliged to keep these data in strict confidence and to prevent access by unauthorized persons.
Information posted on the website is protected by copyright.
Reproduction, translation, insertion into memory, processing into other electronic media is prohibited. Copying and use also in fragments - is allowed (except for private use) only after obtaining the permission of Nineone Partners Sp. O.o. . The content and structure of the website are protected by copyright. Reproduction of information, use of texts in their entirety or fragments thereof, or graphic materials, requires prior written consent. Only Nineone Partners Sp.z o.o.

The collected information may be transferred to the judicial authorities in the country or abroad, which may be guided by other regulations regarding personal data than in the country of which you are a resident.

Nineone Partners Sp.z o.o. is not responsible for the data provided on the website and any losses caused by its use.

When using the exumaparfums.com website, you may be asked to enter your details on the form. They will be used to use some parts of the website, including the use of the "recommend page" module, "contact form". Information entered by the form will not be archived. All information will be sent directly to the e-mail address indicated in the form, or the address used for correspondence using the "contact form". By filling out all types of forms, everyone agrees to the processing of personal data for purposes related to the operation of the website.
Users using the exumaparfums.com service remain anonymous until they decide otherwise, as well as by performing actions appropriate for specific parts of the website that are associated with the need to disclose certain personal data.
An incompletely completed personal data form may be the reason for partial blocking access to the website.

Security
On this website, appropriate measures have been taken to secure the personal data provided on it and to protect it against loss, abuse and access, access, modification or destruction without permission. However, please remember that no internet transmission is completely secure and free of errors. Especially e-mails sent to and through this site may be unsecured.

References
The site also contains links to other websites. This data protection declaration does not cover other websites. We have no influence on compliance with data protection regulations by the administrators of these websites.

Statistics
On the basis of information and data obtained from users, as well as on the basis of technical data related to logging in to the website and moving on the site, collective statistical statements are made, which are disclosed to third parties. The statistical summaries do not contain data allowing the identification of individual users.
Trademarks
All registered names and logos of companies appearing in the materials provided by the exumaparfums.com website have been used for identification purposes only.

Cookies
"Cookies" (files with configuration information) facilitate the use of the website, saving the data needed to log in and collect statistics. Using the site is also possible without the use of cookies. Most web browsers automatically accept cookies. You can disable them at any time or set your web browser to inform you about all situations related to the transfer of this type of files.(PL)

Serwis exumaparfums.com jest własnością Nineone Partners Sp.z o.o. . Z polityki prywatności można się dowiedzieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony i przekazaniem jakichkolwiek danych za jej pośrednictwem.

Korzystanie z serwisu internetowego Nineone Partners Sp.z o.o. jest równoznaczne z przyjęciem zapisów naszej polityki prywatności dostępnej na stronie. Przekazanie danych za pośrednictwem niniejszej strony oznacza zgodę na ich zbieranie, wykorzystanie i udostępnianie zgodnie z zapisami polityki prywatności.

Nineone Partners Sp.z o.o właściciel serwisu exumaparfums.com nie sprzedaje i nie udostępnia wprowadzanych danych personalnych osobom trzecim. Przez określenie serwis internetowy exumaparfums.com rozumie się witrynę znajdującą się pod adresem exumaparfums.com.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

Niniejsza strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zebrane od tej grupy osób.

Użytkownicy korzystający z serwisu exumaparfums.com pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Każdy Internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny exumaparfums.com mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Informacje zamieszczone w serwisie internetowym są chronione prawem autorskim. 

Powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione. Kopiowanie i użytkowanie również we fragmentach – jest dozwolone (za wyjątkiem korzystania do celów prywatnych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia firmy Nineone Partners Sp.z o.o. . Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji, wykorzystanie tekstów w całości lub jego fragmentów, bądź materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody. Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie firmie Nineone Partners Sp.z o.o. 

Zebrane informacje mogą zostać przekazywanie organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą, które mogą kierować się innymi przepisami odnośnie danych osobowych, niż w kraju, którego jesteś mieszkańcem.

Nineone Partners Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione dane w serwisie i ew. straty spowodowane jego użytkowaniem.

Podczas korzystania z witryny exumaparfums.com możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z niektórych części serwisu www, w tym do korzystania z modułu „poleć stronę”, „formularz kontaktowy”. Wprowadzone przez formularz informacje, nie będą archiwizowane. Wszelkie informacje zostaną wysłane bezpośrednio na adres e-mail wskazany w formularzu, bądź adres służący do korespondencji przy użyciu „formularza kontaktowego”. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, każdy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu.

Użytkownicy korzystający z serwisu exumaparfums.com pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Niekompletnie wypełniony formularz dotyczący danych osobowych może być powodem częściowego zablokowania dostępu do serwisu.

Bezpieczeństwo

Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być niezabezpieczone.

Odsyłacze

Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Niniejsza deklaracja o ochronie danych nie obejmuje innych serwisów. Nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych przez administrujących te strony.

Statystyki

Na podstawie uzyskanych od użytkowników informacji i danych, a także na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Znaki towarowe

Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez serwis exumaparfums.com zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Pliki cookies

"Cookies" (pliki z informacjami konfiguracyjnymi) ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików. 

Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product